Twój rozwój. Twoja r-Ewolucja

coaching siedlce

r-Evolution

Katarzyna Kiejrys

 

Coaching, Doradztwo ds. rozwoju  

r-Evolution

coaching Siedlce
 1. Przed rozpoczęciem pracy wyjaśniam klientowi charakter coachingu, zawieram jasno sformułowany kontrakt z zasadami współpracy, precyzuję oczekiwania wszystkich interesariuszy oraz możliwość ich spełnienia, ustalam długość kontraktu, właściwą dla osiągnięcia celów klienta / sponsora, jasno określam warunki, na jakich informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.
 2. Moje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie przedstawiam wszystkim interesariuszom zgodnie z prawdą.
 3. Respektuję prawo klienta do rozwiązania umowy w dowolnym momencie, przy zachowaniu postanowień kontraktu.  
 4. Pracując z klientem, ukazuję mu możliwości, wspieram go w poszukiwaniu właściwej dla niego drogi, pozostawiając wybór klientowi.
 5. Nie działam za klienta, nie podaję mu gotowych rozwiązań.
 6. Metody, techniki oraz ćwiczenia jakie stosuję są jawne i na bieżąco wyjaśniane klientowi. Nie przypisuję sobie też autorstwa ćwiczeń czy technik wykorzystywanych w trakcie pracy.
 7. Monitoruję postępy czynione przez klienta i udzielam rzetelnej informacji zwrotnej na temat jego postępów opartej na faktach, a nie ocenie.
 8. Przestrzegam zasady poufności i nie udostępniam informacji osobom trzecim chyba, że udostępnienia tych informacji wymaga prawo. Informacje o przebiegu coachingu z klientem przekazuję sponsorowi wyłącznie w zakresie wcześniej uzgodnionym w ramach kontraktu i wyłącznie w porozumieniu z klientem.
 9. Wszelkie notatki, wiadomości elektroniczne, dane przechowuję w sposób zapewniający ochronę danych i prywatności klienta.
 10. Nie wykorzystuję informacji zdobytych od klienta czy zleceniodawcy, ani też zbudowanej z nimi relacji dla swoich korzyści materialnych, zawodowych czy prywatnych.
 11. Zachowuję respekt dla autonomii klienta i własnej.
 12. Nie przekraczam granic partnerskiej i profesjonalnej relacji. Podejmuję stosowne działania, aby uniknąć pojawienia się uczuć, które mogłyby te relację zaburzyć. W przypadku, gdy takowe się pojawią przerywam zlecenie w celu zapewnienia klientowi odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 13. W przypadku, gdy praca z innym praktykiem może przynieść klientowi znacznie większe korzyści przekierowuję go do innego praktyka w porozumieniu z klientem.
 14. Proponuję klientowi skorzystanie z usług innych specjalistów ( np. psychologa, psychiatry, lekarza, prawnika) w przypadku, gdy uznam to za słuszne i bardziej korzystne.
 15. Szanuję poglądy Klienta, jego wartości, przekonania, wyznanie, pochodzenie itp.
 16. Nie stosuję żadnej formy świadomej dyskryminacji, jednocześnie dbam o to by być uwrażliwioną na różnice indywidualne i uniknąć nieświadomej dyskryminacji. Akceptuję odmienność innych i zobowiązuję się do otwartości i szczerości wobec klientów  w tym zakresie.
 17. W przypadku gdy głęboko wyznawane przez mnie wartości stoją w sprzeczności z wartościami klienta odstępuję od współpracy, informując o tym klienta.
 18. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów otwarcie informuję o tym klienta / sponsora i wspólnie z nimi podejmuję decyzję co do dalszego postępowania,  który będzie dla nich najbardziej korzystny, z odstąpieniem od świadczenia usług włącznie.
 19. W przypadku gdy zachodzi konflikt interesów pomiędzy celami klienta, a sponsora, zawieszam proces do czasu rozwiązania konfliktu.
 20. Nie podejmuję się prowadzenia procesów coachingowych za wszelką cenę, a w szczególności wtedy, gdy klient nie przyjmuje odpowiedzialności za własny rozwój i decyzje.
 21. Nie podejmuję się prowadzenia procesów coachingowych, w których uczestnictwo klienta nie jest jego świadomym wyborem, albo nie posiada on motywacji do zmiany.
 22. Mam prawo odmówić lub przerwać prowadzenie coachingu, gdy klient łamie warunki umowy, postępuje nieetycznie, narusza moje granice psychiczne lub fizyczne.
 23. Nie krytykuję innych coachów i respektuję różnorodność występującą wśród innych osób uprawiających ten zawód.
 24. Systematycznie poddaję swoją pracę ocenie poprzez prowadzenie dzienników z autorefleksją, oraz stale dbam o to by się rozwijać. Na bieżąco dbam o swoją postawę, wiedzę i umiejętności, rozwijając swoje kompetencje coacha.
 25. Swoją pracą dbam o dobre imię coachingu oraz w miarę możliwości wnoszę wkład w jego rozwój i popularyzację.

Kodeks etyczny

Przygotowany w oparciu o kodeksy etyczne: EMCC, ICF, IC. Kodeks ten nie stanowi dokładnej kopii kodeksu żadnej z powyższych instytucji.